گروه آموزشي برق كاردانش استان اذربايجان شرقي

 

1- مقاومت بدن انسان حدود . . . . . . . . . . الی . . . . . . . . . . . اهم بوده و ولتاژ خطرناک برای بدن انسان . . . . . . . . . . . ولت می باشد .

الف) 30-1300و 65 ب) 3000-1300 و 65 ج) 120-130 و 60 د) 300-1000 و 60

2- از دیمر در سیم کشی ساختمان در کدامیک از موارد زیر استفاده می شود ؟

الف) پذیرایی ب) آشپزخانه ج) راه پله د) اتاق خواب

3- عمر کدامیک از کلیدهای سه فاز از سایر کلیدها بیشتر است ؟

الف) کلید غلطکی ب) کلید زبانه ای ج) کلید چاقویی د) کنتاکتور

4- در نقشه کشی برق ساختمان بیشتر از کدام نرم افزار استفاده می شود ؟

الف) Foto Electrical  ب) Pspice ج) Autocad Electrical  د) Orcad

5- کلیدهای خطای جریان و ولتاژ جهت حفاظت . . . . . . . . . . . استفاده می شود .

الف) شخص ب) دستگاه ج)‌ سیم ها و کابلها د) همه موارد

6- اتصال شکل مقابل بی متال . . . . . . . . . . . جهت راه اندازی موتور . . . . . . . . . . . می باشد .

الف) سه فاز – تک فاز ب) تک فاز – سه فاز ج) سه فاز – سه فاز د) تک فاز – تک فاز

7- حداقل عمق کانال در پیاده روها برای قرار دادن کابل در آن چند سانتیمتر است ؟

الف) 150 ب) 120 ج) 200 د) 60

8- کابل با سطح مقطع مثلثی چند رشته را با کدام حروف مشخص می کنند ؟

الف) SM ب) RM ج) SE د) SM

9- عوامل مؤثر در تعیین سطع مقطع کابل کدام است ؟‌

الف)‌جریان مجاز ب) درجه حرارت ج) درصد افت ولتاژ مجاز د) همه موارد

10- مقاومت مخصوص زمین در کدامیک از همه کمتر است ؟

الف)‌ زمین سنگلاخ ب) صخره ای ج) خشک د)‌ مردابی

11- شعاع خمش کابل های پروتودور چند برابر قطرش می باشد ؟

الف) 10 ب) 15 ج) 20 د) 5

12- گاز داخل لامپ سدیم کدامیک از گزینه های زیر است ؟

الف) سدیم ب) آرگن و سدیم ج) نئون و سدیم د)‌همه موارد

13- برای تغییر جهت گردش موتور سه فاز باید :

الف)‌ ولتاژ را افزایش داد ب) جای سه فاز را تغییر داد ج) جای دو فاز را تغییر داد د) یک فاز را قطع کرد

14- در محلهای مه آلود و در تقاطعهای خیابان از چه نوع لامپی استفاده می شود ؟

الف) هالوژن ب) جیوه ای ج) سدیمی د) نئون

15- کدامیک از روابط زیر فرمول شدت روشنایی متوسط را مشخص می کند ؟‌

الف) E=Q/S ب) E=Q . S ج) E= S/Q د) E= 1/Q . S

16- نور لامپهای گازی را معمولاً با چه نوع وسیله ای کم و زیاد می کنند .

الف) چک ب) استارت ج) اتوترانسفورماتور د) مقاومت

17- برای حفاظت موتور در برابر دو فاز شدن از چه وسیله ای استفاده می کنند ؟

الف) فیوز ب) کنترل فاز ب) فلوتر د)‌تایمر

18- جهت محدود کردن حرکت قسمتهای مکانیکی در مدار فرمان از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) رله ب) کنتاکتور ج) فیوز د) میکروسوئیچ

19- آمپرمتر – ولت متر – فرکانس متر و کنتور به ترتیب چگونه در مدار قرار می گیرند ؟

الف) سری – موازی – سری موازی – موازی ب) سری – موازی – موازی – سری موازی ج) موازی – سری – سری موازی – موازی د) موازی – موازی – موازی – سری موازی

20- در تابلوهای توزیع معمولاً شینه های نول و ارت را با چه رنگی مشخص می کنند ؟

الف) زرد – سبز ب) آبی – زرد و سبز ج)‌ سبز - بنفش د)‌ آبی - زرد و بنفش

21- از فیوزهای نوع L در چه مواردی استفاده یم شود ؟‌

الف) برای وسایل و دستگاههای موتوری ب) برای مصارف روشنایی ج) برای وسایل اندازه گیری د) همه موارد

22- جریان مجاز فیوزهای فشنگی معمولاً چگونه مشخص می شود ؟

الف) ضخامت فیوز ب) جنس پولک ج) رنگ پولک د) موارد الف و ب

23- علامت رله زمانی کدامیک از موارد زیر است ؟

الف) ب) ج)‌د)

24- شکل روبرو مربوط به مسیر جریان کدامیک از مدارات زیر است ؟‍

الف) صلیبی ب) تبدیل ج)‌ رله ضربه ای د)‌ دو پل

25- در مدار شکل روبرو تعداد سیمها در نقاط A ‍، B و C چه تعداد می باشد ؟

الف) 4 و 4 و 3 ب) 4 و 3 و 4 ج) 3 و 3 و 3 د) 5 و 4 و 3

26- در کدامیک از موارد زیر برای حفاظت اشخاص بكار ميرود؟

الف)كليدهاي خطاي جريان   ب) كليدهاي خطاي ولتاژ  ج)ترانفورماتور ايزوله   د)همه موارد

27- در نقشه های تابلوی توزیع اگر روی خط CU16mm2 نوشته شود بیانگر چیست ؟

الف) سیم آلومینیومی به مقطع 16 میلیمتر مربع        ب) سیم آلومینیومی به قطر16 میلیمتر مربع                                              ج) سیم مسی به مقطع 16 میلیمتر مربع                د) مسی به قطر 16 میلیمتر مربع

28- معمولاً برای نصب آیفونهای تصویری ارتفاع نصب برای دوربین چند سانتیمتر می باشد ؟

الف) 125 ب) 135 ج) 145 د) 155

29- برای اینکه بتوان تصویر افراد مراجعه کننده را ثبت و ذخیره کرد از کدام گزینه زیر استفاده می کنند ؟

الف) مموری کارت ب) حافظه تصویری ج)‌ تراشه د)‌ هیچکدام

30- در سیستم اعلام حریق چراغ ریموت اندیکاتور به چه منظور استفاده می شود ؟‌

الف)‌برای مشخص کردن دقیق محل آتش ب)‌ برای اعلام کلی آتش سوزی ج) برای اطلاع به افراد خاص د) هیچکدام

31- کدامیک از دتکتورهای زیر برای نصب در موتورخانه مناسب است ؟‌

الف) حرارتی ثابت FIX ب) یونیزاسیون ج) حراتی افزایشی ROR د) نوری

32- در کدامیک از دتکتورهای زیر دو قسمت گیرنده RX و فرستنده TX وجود دارد ؟

الف) اشعه ای ب) حرارتی ج)‌ گازی د)‌ اپتیکال

33- در سیستم اعلام سرقت یادگیرنده (COD LERNING) چه کاربردی دارد ؟‌

الف) تست کارکرد سیستم ب) روشن و خاموش کردن سیستم ج) حذف و اضافه کردن ریموت کنترلها د) به صدا درآوردن آژیر

34- مدار شکل روبرو چه نوع اتصالی در سیستم اعلام حریق می باشد ؟

الف) خطی ب) حلقوی ج) رادیال د) موارد الف و ب

35- در روی تابلوهای مرکزی ALM چه موقعی روشن می شود ؟‌

الف) لحظه روشن شدن دستگاه ب) در حالت عادی ج) هنگام به صدا درآمدن آژیر د) روشن بودن آن نشانگر بسته بودن سوئیچ مخفی است .

36- در سیستم اعلام سرقت برای حیوانات خانگی معمولاً از کدام سنسور استفاده می شود ؟

الف) پرده ای ب) دوربرد ج) استاندارد د) PET

37- در سیستم اعلام سرقت برای اطلاع دادن به افراد و محل های خاص در هنگام بروز سرقت از کدام گزینه استفاده می کنند ؟

الف) بلندگو (آژیر) ب) فلاشر ج) تلفن کننده د) دتکتور

38- لنز دوربین با ایریز ثابت (IRIS) در چه محل هایی به کار می رود ؟

الف) فضای داخلی ب) فضای آزاد (خارجی) ج) محل ها با نور ثابت د) موارد الف و ج

39- لامپ مادون قرمز IR در کدامیک از دوربینهای زیر استفاده شده است ؟

الف) دوربین های صنعتی ب) دوربین های پین هل ج)‌ دوربین مینی د) دوربین دید در شب

40- پایه دوربینی که در تمام جهات حرکت می کند چه نام دارد ؟

الف) TILT ب) PAN/TILT ج) PAN د) هیچکدام

41- ترکیب کننده (مولتی پلکسر) به چه منظور استفاده می شود ؟

الف) برای مشاهده تصاویر دوربین ها به دنبال هم ب) تصاویر را به طور چهارتایی و یکی یکی به دنبال هم ج) تصاویر را به صورت 9 تایی و یکی یکی به دنبال هم د) تمام موارد

42- در ضبط کننده در حالت فشرده بر روی یک نوار سه ساعته تا چند ساعت می توان ضبط کرد ؟‌

الف) 640 ب) 320 ج) 960 د) 300

43- کلید تنظیم نور زمینه در روی دوربین ها کدام گزینه است ؟

الف) BLC ب) AGC ج) ATW د) BNC

44- کدامیک از دوربین ها اکثراً‌دارای لنز ثابت (fix) می باشند ؟

الف) MINI ب) PIN HOLE ج) SPEED DOM د) LAN CAMERA

45- کدامیک از دوربین های زیر معمولاً به عنوان دوربین مخفی و برای اهداف جاسوسی استفاده می شود ؟

الف) MINI ب) PIN HOLE ج) SPEED DOM د) LAN CAMERA

46- در نقشه سیستم آنتن مرکزی علامت SP به چه مفهومی است |؟

الف) تپ آف ب) آمپلی فایر ج)‌آنتن د)‌ اسپیلیتر

47- مقاومت سیمهای آنتن رنگی و سیاه و سفید به ترتیب چند اهم است ؟‌

الف) 200-75 ب) 75-25 ج) 75-300 د) 500-300

48- دلیل استفاده از UPS برای تأمین برق اضطراری کامپیوترها چیست ؟‌

الف) برای تأمین قدرت بالا ب) برای حفاظت در برابر نوسانات برق ج) برای تأمین برق 12 ولت DC د) برای جلوگیری از پاک شدن اطلاعات هنگام قطه ناگهانی

49- برق اضطراری فروشگاهها و واحدهای صنعتی و کارخانجات معمولآً از . . . . . . . . . . . استفاده می شود .

الف) UPS ب) AVR ج) مولدهای دیزلی د) باطری

50- در سیستم درب اتوماتیک برای افزایش نیروی موتور الکتریکی از کدام گزینه استفاده می شود ؟

الف) زنجیر ب) تسمه ج) گیربکس د) بازوهای در بازکن

51- لامپ استفاده شده در نورافکن ها کدام گزینه می باشد ؟

الف) لامپ سدیمی ب) لامپ جیوه ای ج) لامپ نئون د) لامپ میله ای رشته ای

52- در کدامیک از لامپهای زیر از استارت و چک استفاده شده است ؟

الف) سدیمی ب) متال هالید ج) لامپ نئون د) موارد الف و ب

53- واحد شدت روشنایی و حروف مشخصه آن به ترتیب کدام است ؟‌

الف) لوکس – E ب) لومن – لاندا  ج) لاندا – بتا  د) لومن -  q

54- در روش پخش نور غیرمستقیم چند درصد از نور به پایین تابیده می شود ؟‌

الف) 60 درصد ب) 10 درصد ج) 90 درصد د)‌ 50 درصد

 

 

 

بسمه تعالی

                                                                                     سازمان آموزش و پرورش استان آدربایجانشرقی                                                            شماره داوطلب

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی دوره متوسطه

سوالات آزمون نهایی مهارتی برقکار ساختمان درجه دو

 

نام:                                       نام خانوادگی:                                                                                                          زمان پاسخگویی: 60 دقیقه                            تاریخ:

 

 


1- حداقل ولتاژخطرناک برای بدن انسان حدودا چقدر است؟

الف – 220 ولت                  ب-  380 ولت               ج-65 ولت                  د- 12 ولت

2- اگر ابعاد کاغذ A4برابر 297×210  میلیمتر باشد ابعاد کاغذ A3 چقدر است ؟

الف -420×841         ب-  420×297               ج- 841×594                  د-  1189×841

3- در ترسیم قطعات برای نشان دادن لبه های غیر قابل دید اجسام از ...... استفاده میشود؟

الف – خط نقطه                            ب-هاشور                   ج- خط چین               د- فلش

4- کدام مورد جزو قسمتهای مختلف کولیس نیست؟    

الف -  ورنیه                     ب-   عمق سنج                ج- سوزن                 د- خطکش

 5- در بستن تیغه اره به کمان اره باید دقت نمود که...........    

الف - دندانه های تیغه اره رو به جلو باشد                    ب- دندانه های تیغه اره روبه عقب باشد

    ج- تیغه اره کاملا شل بسته شود                                د- الف و ج

 6- از سوهان دو آجه برای براده برداری از مواد ......... با حجم ........  استفاده میشود.

   الف – سخت - زیاد           ب- سخت - کم                  ج- نرم - زیاد                د- نرم -  کم

7- برای تولید پیچ از کدام وسیله استفاده میگردد؟

    الف – حدیده                  ب- قلاویز                               ج-  مته                  د- برقو

8- حداکثر ضخامت ورق قابل برش با قیچی برش دستی چقدر است؟

الف- 10میلیمتر               ب- 5/0 میلیمتر          ج- 5/1 میلیمتر         د- 20 میلیمتر

9- در جوشکاری با برق ازکدام وسیله استفاده میشود؟       

الف -   ترانس جوش                  ب-  کپسول اکسیژن                 ج- سیم مسی                    د- هر 3 مورد

 

10- سیم کواکسیال(هم محور) برای سیم کشی کدام وسیله استفاده میگردد؟

الف – پریز برق           ب- پریز آنتن                      ج-   پریز تلفن                 د-  ب و ج

 

11- کدام گزینه جزو مقاطع استاندارد سیمهای برق نیست؟    

الف -  75/0                  ب- 5/3                               ج- 4                             د- 6

 

12- جنس سیم لحیم چیست؟   

الف – مس و روی             ب-   قلع و مس                 ج-آلومینیوم و روی              د- قلع و روی

   

 

    

13- کدام مورد جزو ذرات بارداراتم نیست؟    

الف -  پروتون                    ب- نوترون               ج-   الکترون              د- الکترون و پروتون

14- هدابت الکتریکی کدام ماده از بقیه کمتر است؟    

الف -  مس                   ب- نقره                       ج-  طلا                     د- آلومینیوم

15- در یک مدار الکتریکی با ولتاژ ثابت با افزایش مقاومت مدار جریان .....   

الف - کاهش می یابد                                          ب- افزایش می یابد      

 ج-  تغییر نمی یابد                                               د- ممکن است افزایش یا کاهش بیابد.

16-  مقاومت یک هادی به چه عواملی بستگی دارد؟  

الف – طول و سطح مقطع                                 ب-  قطر و سطح مقطع

ج- طول و سطح مقطع  و جنس سیم                   د-  جنس و طول سیم

17- مقدارمقاومتی با رنگهای سبز آبی قرمز طلایی چقدر است ؟                 

الف – 56 کیلو اهم با تلرانس 10 درصد           ب- 6/5 کیلو اهم با تلرانس 20 درصد            

 ج-  6/5 کیلو اهم با تلرانس 5 درصد               د-  56 کیلو اهم با تلرانس 20 درصد

                                   

 18- در مدار روبرو جریان چند آمپر است؟

الف- 2           ب- 4          ج- 3                 د-  5

 

 

19- ولتاژ معادل در مدار مقابل چقدر است؟

الف- 12 ولت           ب- صفر ولت

 ج- 24 ولت             د- 6ولت

 

 

 

20- برطبق قانون کولن دو بار همنام همدیگر را ..........

الف – جذب میکنند                             ب- دفع میکنند          

 ج- نه جذب و نه دفع میکنند                د- تحت تاثیر قرار میدهند ولی نیرویی به هم وارد نمیکنند.

 

21- کدام عنصر برای یکسو کردن جریان متناوب استفاده میگردد؟

الف- مقاومت                 ب- سلف                   ج – خازن                   د – دیود

22- در یک مدار RC    ثابت زمانی از چه رابطه ای به دست می آید؟

الف- R× L  T=          ب- R× C  T=           ج-  R/ L  T=            د- R /C  T=

23- اگر سطح صفحات خازن افزایش یابد ظرفیت آن ...... واگر فاصله صفحات آن کاهش یابد ظرفیت آن ......  می یابد.

الف- کاهش – افزایش                    ب- افزایش- افزایش   

 ج- افزایش -کاهش                        د- کاهش – کاهش

24- اگر بخواهیم جریان 100 آمپری را با یک آمپرمتر 5 آمپری اندازه بگیریم از ........ استفاده میکنیم.

الف- PT            ب- اتو ترانس            ج- ترانس ایزوله                       د- CT

25- واتمتر برای اندازه گیری کدام کمیت مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف- توان اکتیو                 ب- جریان          ج- فرکانس                د- توان راکتیو                

26- کدام یک از دستگاههای زیر در مدار موازی  بسته میشود؟

الف – فرکانس متر         ب- وارمتر          ج- آمپرمتر                 د- هر سه مورد

27- در مدار مقابل قطعه مشخص شده با حرف a  چیست؟

الف- چوک         ب- لامپ       ج- استارتر             د- فیلامان لامپ

 

 

 

 

28- در نقشه مقابل ازکدام نوع کلید استفاده شده است؟

الف- تبدیل              ب- صلیبی            

 ج- یک پل             د- دو پل

 

 

 

 

29- نقشه مقابل چه نوع نقشه ای است؟

الف- حقیقی   ب- تک خطی          ج- فنی      د- مسیر جریان

 

 

 

30- کلید کولر چه وظیفه ای  دارد؟

الف- روشن کردن موتور پروانه کولر                      ب- روشن کردن موتور پمپ آب

 ج- تغییر دور موتور پروانه کولر                              د – هر 3 مورد

31- در سیم کشی روکار از کدام مورد استفاده میگردد؟

الف- داکت          ب- لوله فولادی                 ج- لوله خرطومی                 د- الف و ب

32- فاصله پریزها از کف تمام شده چقدر است؟

الف-110 cm              ب- 60 cm               ج-  30cm                      د- 10cm

33- برطبق مقررات ملی ساختمان مبحث 13 عمق دفن کابلهای فشارضعیف چقدر است؟

الف- 20cm                 ب- 7/0 الی 1 متر                ج- 2 متر                       د-5/1 متر

34- برای گرفتن انشعاب در سیستم آنتن مرکزی از ........ استفاده میگردد.

الف- سویچ                ب- اسپلیتر                 ج- آمپلی فایر                  د- trap

35- در آیفون تصویری چند سیم بین گوشی و صفحه جلوی در وصل میشود؟

الف- 5                     ب- 3                         ج- 4                      د- 2

36- سیم ارت به کدام پریز وصل میگردد؟

الف- برق                ب-   آنتن                            ج- تلفن                    د-  هر 3 مورد

37- وظیفه UPS  چیست  ؟

الف – تامین برق سه فاز                      ب- حفاظت مدار در برابر اتصال کوتاه 

ج- کنترل فاز                                     د- تامین برق اضطراری

38- برای روشن کردن لامپهای معابر به طور اتوماتیک هنگام شب از کدام وسیله استفاده میشود؟

الف- فتوسل              ب- کنسل                       ج- رله ضربه ای                          د- کنتاکتور

 

39- برای کم و زیاد کردن نور لامپ از کدام یک از وسایل زیر میتوان استفاده کرد؟

الف- UPS                          ب- CT                       ج- PT                           د- دیمر

40- در مدار آیفون معمولی ولتاژ کار دربازکن چیست؟

الف-24ولتAC         ب- 24 ولت DC           ج- 12 ولت AC          د- 12 ولت DC

41- کدام مورد جزو اجزای مدار الکتریکی کولر نیست؟

الف- موتور پمپ آب           ب- موتور پروانه                ج- خازن                  د -  شناور

42- برای اطلاع رسانی عمومی صوتی در ساختمان از کدام سیستم استفاده میگردد؟

الف- پیجینگ        ب- نمراتور            ج- کنسل           د- تلفن مرکزی

43- سیستم تلفن مرکزی برای کدام مورد استفاده میگردد؟

الف- بیمارستان        ب- هتل             ج- منزل مسکونی          د- الف و ب

44- کدام یک از مواد زیر در چاه ارت استفاده میگردد؟

الف- زغال       ب- نمک        ج- صفحه مسی        د- هر 3 مورد

45- در محل اتصال دو کابل برای اتصال هادیهای کابل بهم از کدام مورد استفاده میگردد؟

الف- گلند              ب- جوراب کابل                      ج- موف                     د- کابلشو

46- کاربرد شیرینگ (روکش حرارتی) در کجاست؟

الف – به مقره تابلو وصل میشود                    ب- روی شینها کشیده میشود

ج- روی سیمهاکشیده میشود                        د- روی بدنه تابلو کشیده میشود

47- کدام روش جهت آزمایش مقاومت زمین استفاده میگردد؟

الف- روش واتمتر     ب- روش STP           ج- روش پل تار          د-  روش اهم متر

48- کدام سیم به کلید FI  اتصال نمی یابد؟

الف- فاز                  ب- نول                          ج- زمین                 د- نول و زمین

49- کنتور تکفاز دارای سیم پیچ ........... میباشد.

الف- جریان و ولتاژ            ب- جریان               ج- ولتاژ            د- جریان و ولتاژو توان

50- کدام یک از کلیدهای زیر دارای 4 پیچ اتصال است؟

الف- تبدیل                   ب- صلیبی                        ج- تک پل                     د- دوپل

موفق باشید

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ آبان۱۳۸۸ساعت 13:3  توسط گروه برق | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این وبلاگ جهت ارتباط بهتر و موثرتر و هماهنگی بیشتر بین همکارانی که مشغول به تدریس در رشته های برق کاردانش میباشند ایجاد شده است و سعی نموده ایم تا اطلاعات مورد نیاز برای تدریس در این رشته ها را حد الامکان خدمت همکاران ارائه نماییم.امید است که همکاران محترم ما را از نظرات صائب خود از طریق همین وبلاگ یا از طریق تماس مستقیم با گروههای آموزشی استان مطلع فرمایند.

نوشته های پیشین
۹۰/۰۲/۰۱ - ۹۰/۰۲/۳۱
۸۹/۰۸/۰۱ - ۸۹/۰۸/۳۰
۸۹/۰۱/۰۱ - ۸۹/۰۱/۳۱
۸۸/۱۲/۰۱ - ۸۸/۱۲/۲۹
۸۸/۱۱/۰۱ - ۸۸/۱۱/۳۰
۸۸/۱۰/۰۱ - ۸۸/۱۰/۳۰
۸۸/۰۸/۰۱ - ۸۸/۰۸/۳۰
۸۸/۰۷/۰۱ - ۸۸/۰۷/۳۰
۸۷/۱۱/۰۱ - ۸۷/۱۱/۳۰
۸۷/۰۹/۰۱ - ۸۷/۰۹/۳۰
آرشیو موضوعی
سر گروهاي آموزشي برق کاردانش
منابع کمک آموزشی
استانداردهای آمو زشی و مهارت
مقالات علمی
نمونه سوالات امتحانی
بودجه بندي
ليست تجهيزات
جلسه گروه برق
سايتهاي اينترنتي برق
لیست منابع کمک اموزشی بع تفکیک رشته های برق
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

اوقات شرعی
مکان تاریخی